Sassenheim                                                                                                                                27 januari 2009

 

Hoofdpunten uit de algemene ledenvergadering van 27 januari 2009

 

Opening

Mart Loerakker opende de vergadering om 16:30 en heette de aanwezigen van hart welkom.

Voorzitterschap

Ad hoc voorzitter Mart Loerakker meldt dat zich geen tegenkandidaten zijn aangemeld en er ook
geen bezwaarschriften tegen zijn benoeming als voorzitter zijn binnengekomen.
Een beetje vreemd vond hij zelf, maar mocht dus zelf bevestigen dat hij vanaf vandaag, 27 januari 2009, opnieuw voorzitter is van de SPV.
De aanwezige leden feliciteerde Mart met zijn benoeming.

Notulen vergadering 2008

Aktiepunten 2008:
Opening:
-   De SPV is opgericht op 1 september 1946. We gaan nu dus het 63ste levensjaar van deze vereniging in.
Mededelingen:
-   Toegankelijkheid SPV activiteiten: Hierin is invulling gegeven via het Intranet en er is een internetsite in het leven geroepen waarmee
    ook oudgedienden toegang krijgen tot de laatste gegevens en activiteiten van de SPV. http://www.sikkenspv.nl
Begroting:
-   De facturen gericht aan de SPV komen nog steeds niet allemaal centraal bij het secretariaat binnen. Hiermee lopen de betalingen
    aan derden dan ook niet altijd even soepel. Dit blijft een punt van aandacht.
Programma 2008:
-   De activiteit "make-up avond" heeft het niet gehaald. De prijs die hiervoor betaald moet worden ligt veel te hoog.
-   De activiteit "kookles" lijkt levensvatbaar maar verdiend nadere uitwerking. Afhankelijk van de voortgang en de mogelijkheden
    binnen de begroting wordt deze activiteit misschien nog in 2008 opgenomen en anders voor 2009 ingepland.
Verzekeringen:
-   Met het overlijden van de oud voorzitter is dit actie punt een beetje blijven hangen. Er zal echter een aansprakelijkheidverzekering
    worden afgesloten, of de SPV schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel en maakt via die route gebruik van een risico dekking.
    De activiteiten zelf zullen niet in een evenementenverzekering worden ondergebracht.
Overige zaken:
-   Er blijkt een punt van de vergadering aan de notulen te zijn ontsnapt. Loek van Driel opperde het idee om de verfverstrekkingsregelling
    (indien mogelijk) te versoepelen naar voorbeeld van andere Akzo Nobel locaties. Het idee is om op basis van de personeelspas direct
    met korting verf bij de service centra te kunnen kopen. Door afwezigheid van Loek is hier verder nog geen mededeling over te doen.

Afsluiting 2008

Mart memoreerde in het kort het succes van de activiteiten 2008.
Helaas kon de kanotocht door gebrek aan animo geen doorgang vinden.
Van de twee geplande squash toernooien kon er helaas maar een doorgaan.
Het bloemschikken,  klaverjassen en Forelvissen waren boven verwachting bezet en zullen ook in 2009 op de activiteitenlijst staan.

Programma 2009

De succesverhalen van 2008 zullen ook in 2009 hun vervolg krijgen.
Nieuw voor 2009 zijn het Whisky proeven, Bonbons maken, een Solex toertocht en schaatsen in Biddinghuizen.
Zie hiervoor de activiteitenlijst 2009.
De datum van het Paasklaverjassen kan niet doorgaan. De GWS kantine is op 27 maart bezet. Er wordt naar een alternatieve
paasdatum gezocht en anders wordt deze activiteit doorgeschoven naar de Pinksteren.
Schaatsen in Biddinghuizen: Er zijn vragen binnengekomen of kinderen ook mee mogen.
Hierop is positief gereageerd en wordt en wordt er voor kinderen een speciaal lager tarief (eigen bijdrage) opgesteld.
Nadere mededelingen hierover volgen z.s.m.
De activiteit Solex rijden vraagt een behoorlijke borg. Deze zal alleen dan betaald worden wanneer er voldoende inschrijvingen zijn.
Het contract moet uiterlijk 14 dagen voor de activiteit getekend zijn.

Begroting 2009

De begroting 2009 is nog niet helemaal rond. Een afspraak met bestuurs- en commissieleden wordt gemaakt om de laatste details in te vullen.
De SPV wil de financiŽn (uitgaven) zelf regelen om op tijd aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
Omdat de contributie maandelijks geÔnd wordt zal AkzoNobel gevraagd worden hier een structureel voorschot op te leveren.
Omdat de begroting sluitend gemaakt moet worden zullen we aan het einde van ieder jaar geconfronteerd worden met verschillen.
Positieve verschillen zijn geen probleem, maar negatieve verschillen moeten afgedekt zijn. Al is dit maar tijdelijk.
Ook hier zullen met Akzo Nobel afspraken over gemaakt moeten worden.

Rondvraag

Zie officiŽle notulen welke later uitgegeven zullen worden.

Sluiting