REGLEMENT SIKKENS PERSONEELSVERENIGING

 

Artikel 1

Naam, doel en karakter van de vereniging.

De vereniging heeft tot naam: ďSikkens PersoneelsverenigingĒ, afgekort ďS.P.V.Ē en is opgericht op 1 september 1946.

Het doel van de vereniging is het bieden van ontspanningsmogelijkheden aan en het daarmee bevorderen van de gemeenschapszin van de werknemers van Sikkens B.V. en van gelieerde bedrijven, voor zover met standplaats op de locatie Sassenheim.

De verwezenlijking van dit doel wordt gezocht in gezamenlijke ontspanning en ontwikkeling en met behulp van publicaties in het personeelsorgaan.

Personeelsbelangen van andere aard worden door S.P.V. niet behartigd.

Voor zover in het vervolg wordt gesproken over ďSikkensĒ wordt hiermede gedoeld op Sikkens b.v. en met haar gelieerde bedrijven als hierboven genoemd.

 

Artikel 2

Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging loopt parallel aan het kalenderjaar.

 

Artikel 3

Van de leden

Van degenen, die in dienst treden bij Sikkens wordt aangenomen, dat zij als lid van de S.P.V. wensen toe te treden. Zij worden derhalve automatisch als lid geregistreerd en hun contributie wordt vanaf het moment van indiensttreding ingehouden. Het lidmaatschap is echter niet verplicht. Zij die geen lid van S.P.V. wensen te zijn of te worden, kunnen deze wens kenbaar maken aan het bestuur van S.P.V. Iedere nieuwe werknemer wordt bij het in dienst treden over het bestaan van S.P.V. en haar activiteiten en contributie door de afdeling P&O geÔnformeerd.

Het lidmaatschap eindigt wanneer het dienstverband met Sikkens wordt beŽindigd of wanneer men de wens hiertoe schriftelijk kenbaar maakt aan het bestuur van S.P.V. In dat geval houdt men op lid te zijn met ingang van de maand volgend op die waarop de opzegging geschiedde.

 

Artikel 4

Van het bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 7 leden, waarvan zo mogelijk tenminste 2 dames, en zoveel mogelijk gekozen uit verschillende geledingen van Sikkens.

De voorzitter van het bestuur wordt gekozen door de leden op de algemene ledenvergadering, terwijl het bestuur uit zijn midden een secretaris(esse), penningmeester en materiaalcommissaris kiest.

 

Artikel 5

Van de verkiezingen, kiesrecht

Tot het kiezen van leden van het bestuur zij gemachtigd alle leden van S.P.V. Op voorstel van het bestuur kan door de algemene ledenvergadering tot het benoemen van een beschermheer of erevoorzitter worden overgegaan. Personen, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor S.P.V., kunnen tot erelid worden benoemd.

Artikel 6

Verkiesbaarheid

Verkiesbaar tot lid van het bestuur zijn alle leden van S.P.V., die in vaste dienst zijn van Sikkens, die tenminste 18 jaar oud zijn en tenminste een half jaar lid zijn.

 

Artikel 7

Aftreding en herkiesbaarheid

De zittingsperiode van bestuursleden is 4 jaar, welke periode echter stilzwijgend verlengd kan worden. Voorzitter en secretaris(esse) treden zo mogelijk niet gelijktijdig af.

 

Artikel 8

Kandidaatstelling

Bij vervanging van bestuursleden stelt het bestuur een nieuwe kandidatenlijst op. Er kunnen tegenkandidaten worden gesteld.
Tegenkandidaatstelling moet ondertekend zijn door tenminste 5 leden en door de tegenkandidaat zelf ten bewijze dat hij een eventuele verkiezing zal aanvaarden. De volgorde waarin de kandidaten op het stembiljet worden vermeld, wordt bepaald door de lengte van het dienstverband in die zin dat hoe langer het dienstverband hoe hoger geplaatst.

 

Artikel 9

Verkiezing

De verkiezing is geheim en geschiedt op stembiljetten, die door het bestuur worden uitgegeven.
De regeling van de verkiezing geschiedt door het bestuur. De telling der stemmen geschiedt door een commissie van 3 leden, aan te wijzen door het bestuur. Deze commissie moet bestaan uit ťťn bestuurslid en twee gewone leden.

Ongeldig zijn stembiljetten,

1.         die ondertekend zijn

2.         Waaraan iets is toegevoegd

3.         Waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan het te kiezen aantal leden

4.         Onduidelijk ingevulde stembiljetten

 

Artikel 10

Aanwijzing van de gekozenen

De kandidaten op wie het grootste aantal stemmen is uitgebracht, worden beschouwd als te zijn gekozen. Bij een gelijk aantal stemmen heeft de oudste in dienstjaren de voorrang.

 

Artikel 11

Van de diverse clubs

Tot het bereiken van haar doel van de vereniging het oprichten en in stand houden van diverse clubs bevorderen, die een speciale vorm van ontspanning beoefenen, zoals een visclub, een volleybalclub, een hobbyclub, etc.
Eťn der bestuursleden van S.P.V., bij voorkeur de voorzitter, kan worden aangezocht de bestuursvergaderingen van deze clubs bij te wonen om eventueel van advies te dienen wanneer de belangen van die clubs zulks wenselijk maken.

 

Artikel 12

Van de financiŽn, contributies

Ieder lid betaalt een zogenaamde basiscontributie, die per maand wordt ingehouden op het maandsalaris.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering.

De besturen van de diverse clubs bepalen zelf in overleg met hun leden de contributie voor hun club.

 

Artikel 13

Begroting en financiŽle administratie

Voor ieder jaar stelt het bestuur aan de hand van de voorgenomen activiteiten een begroting op. Deze begroting en de door de penningmeester op te maken financiŽle verslaglegging zijn te allen tijde voor de leden ter inzage.

 

Artikel 14

Algemene ledenvergadering

Een algemene ledenvergadering wordt gehouden wanneer het bestuur deze nodig acht, bij verkiezing van nieuwe bestuursleden en wanneer tenminste 20 leden daartoe schriftelijk aan het bestuur met opgave van redenen de wens te kennen geven.

In het laatste geval zal een vergadering binnen 14 dagen na het binnenkomen van het verzoek gehouden dienen te worden.

 

Artikel 15

Van de stemming op vergaderingen

Indien voor het nemen van een beslissing moet worden gestemd, geschiedt dit bij stemming over personen schriftelijk en over zaken zoveel mogelijk mondeling.

Over zaken die naar de mening van het bestuur van principiŽle aard zijn, moet minstens 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen vůůr zijn om aangenomen te worden.

 

Artikel 16

Van de voorzitter

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in alle opzichten. Hij is verantwoordelijk, dat de overige bestuursleden hun taak naar behoren vervullen en leidt de vergaderingen en bijeenkomsten. Verder zorgt hij ervoor, dat voor de uitvoering der genomen besluiten tijdig maatregelen worden genomen. Hij kan zich zo nodig bij besprekingen, de belangen van S.P.V. betreffende, laten bijstaan door ťťn of meer bestuursleden. Hij ziet met medewerking van de besturen der clubs er zoveel mogelijk op toe, dat bij uitvoeringen en ander openbaar optreden niemand der aanwezigen in haar/zijn gevoelens zal kunnen worden gekrenkt.

 

Artikel 17

Van de secretaris(esse)

De secretaris voert de correspondentie namens de vereniging, houdt de notulen bij van alle vergaderingen en behandelt in overleg met de voorzitter alle inkomende en uitgaande stukken.

 


 

Artikel 18

Van de penningmeester

De penningmeester voert de financiŽle administratie en voldoet aan de financiŽle verplichtingen van S.P.V.

Als penningmeester zal bij voorkeur iemand van de afdeling Boekhouding van Sikkens fungeren. Bij de kandidaatstelling dient hiermede rekening te worden gehouden.

 

Artikel 19

Van de materiaalcommissaris

De materiaalcommissaris beheert alle materialen die eigendom zijn van of ter beschikking staan van S.P.V.

Het uitlenen van materialen aan clubs of aan individuele leden geschiedt met behulp van daartoe strekkende uitleenformulieren.
De materiaalcommissaris ziet toe op een juist gebruik van de materialen en draagt zorg voor het onderhoud en eventuele reparatie.

 

Artikel 20

Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of indien over de strekking van een artikel van het reglement verschil van opvatting bestaat, is de beslissing aan het bestuur.

 

 

 

Sassenheim, 1 september 1987.